Glas Callewaert

Disclaimer

Disclaimer
1. Algemeen U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Glas Callewaert kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
2. Intellectuele eigendomsrechten U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Glas Callewaert. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Glas Callewaert verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.
3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Glas Callewaert U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Glas Callewaert-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Glas Callewaert-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Glas Callewaert. U kunt uw verzoek sturen naar Glas Callewaert door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.
4. Aansprakelijkheid van Glas Callewaert De informatie op de Glas Callewaert-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Glas Callewaert streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Glas Callewaert hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Disclaimer
1. Général Vous pouvez utiliser ce site et les informations sur ce site si vous satisfait pleinement aux conditions dans ce texte sont. Callewaert verre peut changer ces termes à tout moment.
2. Droits de propriété intellectuelle Vous reconnaissez expressément que toutes les informations et les données sont encore la propriété de verre Callewaert. Les textes, images et autres éléments sur le site sont protégés par copyright. Vous voulez reproduire ou de distribuer, vous devez obtenir l'autorisation écrite expresse de verre Callewaert obtenir, sauf en conformité avec les dispositions de la loi du 30 Juin 1994 en liaison avec le droit d'auteur et des droits connexes n'est pas nécessaire. Vous avez le droit à de telles informations de ce site Web pour télécharger et les reproduire pour usage privé.
3. Ajout d'un lien hypertexte vers le site web de verre Callewaert Vous pouvez sur votre propre site un lien vers la page d'accueil du site Web de verre Callewaert. La page Web contenant le lien hypertexte doit être effacé complètement et l'URL du site de verre Callewaert doit être clairement visible. D'autres liens vous ne pouvez faire l'autorisation écrite expresse de verre Callewaert. Vous pouvez envoyer votre demande à verre Callewaert par l'intermédiaire du formulaire de contact sur le site.
4. La responsabilité de Callewaert verre Les informations sur le site internet de verre Callewaert est le résultat d'une étude approfondie et l'analyse. Callewaert verre vise à être aussi précis et complet que possible. Si les informations sur le site encore incomplète, contenir des erreurs ou des écarts dans les spécifications techniques, le verre ne peut être tenu responsable de cette Callewaert.

Disclaimer
1. General You may use this website and the information on this website if you fully complies with the conditions in this text are. Callewaert glass may change these terms at any time.
2. Intellectual Property Rights You expressly acknowledge that all information and data are still property of Glass Callewaert. The texts, images and other items on the website are protected by copyright. Want to reproduce or distribute, you must obtain the explicit written permission of Glass Callewaert obtain, except in accordance with the provisions of the Act of June 30, 1994 on Copyright and Related Rights is not needed. You have the right to such information from this website to download and reproduce it for private use.
3. Adding a hyperlink to the website of Glass Callewaert You may your own website a link to the homepage of the Glass Callewaert website. The web page containing the hyperlink should be erased completely and the URL of the Glass Callewaert website must be clearly visible. Other links you may only make the express written approval of Glass Callewaert. You can send your request to Glass Callewaert through the contact form on the website.
4. Liability of Glass Callewaert The information on the Glass Callewaert website is the result of meticulous research and analysis. Callewaert Glass aims to be as accurate and complete as possible. If the information on the website yet incomplete, contain errors and deviations in technical specifications, the glass can not be held responsible for this Callewaert.

Flash Player

Please upgrade your Flash Player.

This site requires both Flash Player 10 and Javascript enabled.