Glas Callewaert

Privacy

Privacy
U kunt de Glas Callewaert-website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over ons bedrijf, producten en diensten zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u ons wilt contacteren via het contactformulier, moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal Glas Callewaert ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens De persoonlijke gegevens die Glas Callewaert verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Glas Callewaert, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Glas Callewaert geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat Glas Callewaert persoonsgegevens toch doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.
2. Doel van verwerking Glas Callewaert verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en nieuwe producten van Glas Callewaert. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail (info@glascallewaert.be) melden.
3. Toelating voor verwerking Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u Glas Callewaert uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als Glas Callewaert uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, dan zal zij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich daartegen verzetten.
4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens U hebt het recht de gegevens die Glas Callewaert over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van Glas Callewaert verwijderd worden.

Privacy
Vous pouvez visiter le verre Callewaert site et consulter les informations sur notre entreprise, produits et services sans utiliser les renseignements personnels à fournir. Seulement si vous voulez nous contacter par le biais du contact, vous devez communiquer. Chaque fois que vous fournir des informations personnelles, seront-ils traiter Callewaert verre en conformité avec les politiques décrites ici et les obligations légales concernant le traitement des données à caractère personnel.
1. traitement confidentiel des données personnelles Les renseignements personnels recueillis en verre Callewaert, sont stockés dans un environnement sécurisé inaccessible au public. Le fichier ne peut être consulté par un nombre limité de personnes employées par verre Callewaert, qui ont besoin de cette information pour l'exercice de leurs fonctions. L'information ne sera que pour un usage interne. Callewaert verre est généralement simple des renseignements personnels à des tiers sauf pour satisfaire aux obligations légales et en cas de demande expresse des autorités judiciaires ou de police. Dans le cas peu probable où il passe en verre de données Callewaert à des organismes ou entreprises qui il coopère, qui est une référence spécifique à vous demander spécifiquement votre permission.
2. Finalité du traitement Callewaert verre de traitement des données recueillies pour vous identifier et communiquer avec vous pour rejoindre et vous pouvez offrir le meilleur service. Les données peuvent également être utilisées pour vous informer des nouvelles, de nouveaux services et de nouveaux produits en verre Callewaert. Si vous ne souhaitez pas recevoir de telles informations, vous pouvez envoyer par e-mail (info@glascallewaert.be) rapport.
3. Admission pour le traitement En soumettant vos données personnelles, vous Callewaert verre autorisation explicite de les traiter aux fins énoncées ci-dessus. Si le verre Callewaert vos données personnelles à d'autres fins telles que la transformation ou elle veut des organisations ou des entreprises qui il coopère, il vous demandera votre consentement explicite et vous vous y opposez.
4. Droit d'accès, de rectification et de suppression des personnels Vous avez la bonne information sur verre Callewaert vous vous êtes inscrit pour inspecter et éventuellement inexactes ou incomplètes données corrigées. En outre, vous pouvez à tout moment demander que vos données personnelles à partir du fichier de verre Callewaert supprimé.

Privacy
You can visit the Glass Callewaert website and consult information about our company, products and services without using personal information to provide. Only if you want to contact us via the contact form, you must disclose. Whenever you provide personal information, will they treat Callewaert Glass in accordance with the policies described here and the legal obligations regarding the processing of personal data.
1. Confidential processing of personal data The personal information collected glass Callewaert, stored in a secure environment not accessible to the public. The file can only be accessed by a limited number of persons employed by Glass Callewaert, who need the information for the performance of their duties. The information will only be for internal use. Callewaert glass is usually straightforward any personal information to third parties except to fulfill legal obligations and if specifically requested by the judicial authorities or police. In the unlikely event that it passes Glass Callewaert data to organizations or companies which it cooperates, that is a specific reference to you specifically asked your permission.
2. Purpose of processing Callewaert glass processing the collected data to identify you and may contact you to enter and you can offer an optimal service. The data can also be used to inform you about news, new services and new products Glass Callewaert. If you do not wish to receive such information, you can e-mail (info@glascallewaert.be) report.
3. Admission for treatment By submitting your personal data, you Callewaert Glass explicit permission to process them for the purposes stated above. Glass Callewaert if your personal data for other purposes, or they want to process wishes to indicate organizations or bedrijven waar she cooperates, she will then u vragen your explicit consent and you you are opposed.
4. Right of access, correction and deletion of personal You have the right information about Glass Callewaert you registered to inspect and possibly inaccurate or incomplete data corrected. You can also at any time request that your personal data from the file for Glass Callewaert removed.

You need to upgrade your Flash Player

This is replaced by the Flash content.

Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.